เครื่องกรองอากาศขนาดย่อม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ต่อสกุล จันทภักดี, ไอระวีณ เปลี่ยนแปลก, ชนธัญ แก้วกล้า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิเทศก์ ศรีเมือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันปัญหามลพิษทางอากาศนับเป็นปัญหาสำคัญหนึ่งที่เกิดขึ้นในเมืองใหญ่ โดยเป็นผล มาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้อากาศเกิดการปนเปื้อนสารมลพิษ หากมนุษย์เราหายใจเอาอากาศที่มีสารดังกล่าวเข้าไป ก็จะทำให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้เช่นเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ซึ่งความรุนแรงของอาการจะขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของสารมลพิษที่ร่างกายได้รับ

ดังนั้นคณะผู้จัดทําโครงงานจึงคิดทำสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศได้โดยทำการสร้างเครื่องกรองอากาศเพื่อให้กรองฝุ่น PM2.5 โดยมีการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องกรองอากาศจากค่าฝุ่นก่อนกรองและหลังการกรองโดย 5 คำนวณหาประสิทธิภาพของเครื่องกรองอากาศจากการเปรียบเทียบร้อยละของปริมาณของฝุ่นที่เหลืออยู่ในห้อง ซึ่งจากการทอลองพบว่าเครื่องกรองอากาศที่ประดิษฐ์ขึ้นสามารถใช้ได้จริงซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก