เซลล์พืชผจญภัย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นันทิชา อังฉกรรจ์, เปมิกา ค้ายาดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิกุล บุญเพ็ญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โปรแกรมเกมเซลล์พืชผจญภัยเป็นเกมให้ความรู้เกี่ยวกับเซลล์พืชผ่านเกม RPG ซึ่งภายในตัวเกมจะมีเควสต่างๆให้ผู้เล่นทำเพื่อผ่านด่านซึ่งจะมีความรู้สอดแทรกในเควสนั่นๆด้วย เพื่อให้ผู้เล่นได้รับความรู้และความสนุกสนานจากบทเรียน