เจลล้างมือจากสารสกัดหญ้าหวาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพัชร์ ศิรกุลวัฒน์, บุษกร ดวงพรมทอง, ณัฐวรา ทองศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญญพร พัฒน์เจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันเริ่มมีโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวหญ้าหวาน โดยในกระบวนการผลิตพบว่ามีแอลกอฮอล์เหลือหลังจากการผลิตเป็นปริมาณมาก กลุ่มข้าพเจ้าจึงได้คิดที่จะทำเจลล้างมือซึ่งมีแอลกอฮอล์ที่เหลือใช้มาเป็นส่วนประกอบในการทำเจลล้างมือ โดยใช้เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์(Nanodrop) มาตรวจสอบปริมาณเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ที่เหลือจากการทำอุตสาหกรรมการเกษตร แล้วพบว่ามีเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์สูงตรงตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย แต่จากการศึกษาพบว่าในปัจจุบันพบว่ามีการผลิตเจลล้างมือที่มีเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอลที่ต่ำกว่ามาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

โดยเริ่มดำเนินงานการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับหญ้าหวานจากงานวิจัยเพื่อไว้จัดทำเนื้อหา และเริ่มศึกษาวิธีการจัดทำเจลล้างมือ โดยการนำแอลกอฮอล์ที่มีสารสกัดหญ้าหวานที่เหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมและได้ทำการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ โดยใช้เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์(Nanodrop) ว่ามีเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์สูงตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข และสารสกัดจากหญ้าหวานที่สกัดด้วยเมทิลแอลกอฮอล์และเอทิลแอลกอฮอล์ไปเป็นส่วนผสมในเจลล้างมือ ซึ่งได้ทำการทดสอบการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียโดยใช้อาหารเพาะเชื้อเอก้า(Agar) โดยนำมาบ่มเชื้อที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วตรวจสอบจำนวนแบคทีเรียทั้งก่อนและหลังการใช้เจลล้างมือโดยนำมาเปรียบเทียบกับ

เจลล้างมือทั่วไปและทดสอบความชุ่มชื้นโดยการนำเจลล้างมือจากสารสกัดหญ้าหวานให้บุคคลภายในโรงเรียนทดลองใช้เพื่อประเมินความพึงพอใจ

จากการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อของเจลล้างมือจากสารสกัดหญ้าหวานมีการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ดีกว่าเจลล้างมือทั่วไป ในส่วนของความชุ่มชื่นจากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยและจัดทำแบบสอบถามพบว่าสารสกัดหญ้าหวานที่สกัดจากธรรมชาติมีสารให้ความชุ่มชื่นเป็นองค์ประกอบ และให้ความชุ่มชื้นมากกว่าเจลล้างมือทั่วไป