การศึกษาการขยายพันธุ์สมุนไพรไพลดำในสภาวะปลอดเชื้อโดยสูตรอาหารMSดัดแปลง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศักดิพัฒน์ ครุฑเพชร, เจษฎาพร เจริญศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พีระ บุญฉลาด, กัลยาณี วัฒนธีรางกูร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ข้อเสนอโครงงาน

ชื่อโครงงาน การศึกษาการขยายพันธุ์สมุนไพรไพลดำในสภาวะปลอดเชื้อโดยสูตรอาหาร MS ดัดแปลง

ผู้จัดทำ นายเจษฎาพร เจริญศรี

นายศักดิพัฒน์ ครุฑเพชร

คุณครูที่ปรึกษา คุณครูกัลยาณี วัฒนธีรวางกูร

คุณครูพีระ บุญฉลาด

บทนำ

ไพลดำเป็นว่านพรรณไม้ที่หาได้ยากชนิดหนึ่ง อันเนื่องจากปลูกเลี้ยงและการดูแลรักษาทำได้ยาก ปัจจุบันมีการนิยมใช้พืชสมุนไพรในการบำรุงร่างกายและรักษาโรคกันอย่างแพร่หลาย โดยไพลดำซึ่งเป็นสมุนไพรที่ส่วนลำต้นรักษาโรคกระเพาะอาหารเป็นพิษหรือลำไส้เป็นพิษ ส่วนดอกมีรสขื่นแก้ช้ำใน ช่วยกระจายเลือดที่เป็นก้อนลิ่ม (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,2561) การขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจึงเป็นทางเลือกที่สามารถเพิ่มปริมาณต้นให้เพียงพอต่อความต้องการที่จะใช้(ชลิต พงศ์ศุภสมิทธิ์และคณะ,2552) กลุ่มของพวกเราจึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาในการขยายพันธุ์ที่มีความยุ่งยากจึงได้ศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยสูตรอาหาร MS ดัดแปลงเพื่อเพิ่มปริมาณต้นให้เพียงพอต่อความต้องการ