การศีกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างโซเดียมคาร์บอเนตเเละโพเเทสเซียมคาร์บอเนต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤษณะ บัวชาบาล, ธนัญชัย ศีลาโคตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐพัชร์ เพ็ชรศรีกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการเปรียบเทียบการดักจับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ของถ่านกัมมันต์โดยมีการเติมสารละลายโลหะแอลคาไลน์ลงบนถ่านกัมมันต์ซึ่งจะช่วยให้การดับจับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยทำการทดลองในเบดนิ่ง ซึ่งสารละลายที่จะเติมมี NaOH และ KOH ซึ่งจะมี 2 ขั้นตอนในการทดลองคือ 1.การเตรียมตัวดักจับ 17%w/v และนำใส่ไปในเครื่องปั่นเหวี่ยงที่ 180 rpm เป็นเวลา 90 นาที และหลังจากนั้นนำไปอบในเตาอบที่อุณหภูมิ 60 องศา เป็นเวลา 24 ชม. 2.การทดลองเปรียบเทียบ โดยมีการติดตั้งคอลัมน์ดูดซับที่จะใช้ในการเบดนิ่งและทำการต่อท่อนำแก๊สกับถังแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะใช้ดักจับและถังแก๊สไนโตรเจนที่จะใช้ในการไล่อากาศภายในคอลัมน์ และในการปล่อยแก๊สจะมีเครื่องตรวจจับปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในการปล่อยเข้าและที่ปลายของตัวดูดซับ ซึ่งจะมีการวัดค่า ทุก ๆ 30 วินาที จนกระทั่งผลที่ได้จะเริ่มคงที่จึงหยุดการทดลองและทำการทดลองตอนที่สองใหม่ 3 รอบ