พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารออนไลน์ของผู้บริโภคตามสีของอาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพิชชา คชชา, รวินวิชญ์ จงศรีสมบัติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวัฒน์ สิมมาจันทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สีเป็นหนึ่งในสิ่งที่ไว้ใช้ตัดสินใจทั้งความคิดและความรู้สึกของมนุษย์ การทราบถึงพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารจากสีจึงเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาอาหารหรือสื่อโฆษณา ยิ่งในปัจจุบันที่มีการ Food Delivery มากขึ้น ทำให้ผู้บริโภคต้องตัดสินใจเลือกซื้ออาหารจากประสบการณ์และรูปภาพเท่านั้น ทำให้สีเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเลือกใช้ และสีที่อยู่ในอาหารก็มีหลัก ๆ สองประเภทได้แก่ กลุ่มสีอุ่น และกลุ่มสีเย็น แต่ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยสนใจในกลุ่มสีอุ่น และตัวแทนของอาหารที่เลือกนั้นคือ ไก่ทอด เนื่องจากไก่ทอดนั้นประกอบด้วยสีโทนอุ่น พบได้ทั่วไปในหลายประเทศทั่วโลกทั้งร้าน Street food และ Franchise และเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้สั่งอาหารออนไลน์ โดยการสำรวจนี้จะสอบถามความชอบและความคิดเห็น และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์การทดสอบความเป็นอิสระ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา เช่น ค่าร้อยละของตัวแปรทั้งหมด ผู้วิจัยหวังว่าจากการศึกษาครั้งนี้จะได้สถิติเพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสื่อโฆษณาอาหารที่มีประสิทธิภาพ และประยุกต์ใช้ในการศึกษาและพัฒนาสถิติด้านอาหารต่อไป