ผลิตภัณฑ์ลดอาการปวดบวมจากสารสกัดใบพลับพลึงขาวและใบพลับพลึงตีนเป็ด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาสิณี อุ่นสกล, ชุติกาญจน์ จเรสิทธิกุลชัย, พลอยตะวัน เงินจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติมา ธีรสรเดช, พิชชาภา ผกาผล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พลับพลึงเป็นพรรณไม้ล้มลุก โดยมีลักษณะทั่วไปได้แก่ เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว อวบน้ำ เป็นกอมีหัวอยู่ใต้ดิน ลักษณะใบแคบเรียวยาว ตรงปลายใบจะแหลม ขอบใบจะเป็นคลื่น มี

ดอก ซึ่งดอกนั้นมีสีตามสายพันธุ์ โดยสายพันธุ์ของพลับพลึงมีอยู่อย่างหลากหลาย เช่น พลับพลึงธาร พลับพลึงขาว พลับพลึงแดง พลับพลึงตีนเป็ด

พลับพลึงขาวและพลับพลึงตีนเป็ดถือว่าเป็นพืชพื้นบ้านที่สำคัญของไทย มีประโยชน์มากมายในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการแพทย์ ที่สามารถนำมาใช้ได้ทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นหัวที่ใช้ในการเป็นยาระบาย ยารักษาโรคที่เกี่ยวกับน้ำดี และยาขับเสมหะ ส่วนของรากที่ใช้เป็นยารักษาพิษยางน่อง และใบที่เป็นส่วนที่นิยมนำมาใช้ประโยชน์อย่างมากและหลากหลายที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดอาการปวดบวม ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับทุกเพศและทุกวัย

อาการปวดบวม เป็นภาวะตึง ปวด แดง ร้อน หรืออักเสบของเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายโดยมีสาเหตุมาจากหลายๆปัจจัย ทั้งการใช้งานกล้ามเนื้อที่มากเกินไป การเคลื่อนไหวในลักษณะที่ซ้ำท่าเดิม หรือเกิดจากการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันจนทำให้ร่างกายบาดเจ็บ ซึ่งหากปล่อยไว้อาการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันทำให้มีความลำบากมากยิ่งขึ้น

ซึ่งทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงประสงค์ที่จะทำการสกัดสารจากใบพลับพลึงขาวและใบพลับพลึงตีนเป็ดซึ่งมีสรรพคุณในการลดอาการปวดบวม นำมาทำผลิตภัณฑ์ โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดอาการปวดบวมกับชุดควบคุม