อุปกรณ์ช่วยเติมน้ำกลั่นและน้ำกรดแบตเตอรี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นภัสสร ยิ่งยงสกุล, วสวัตติ์ โต๊ะเอียด, ยารีนา มะสมัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประสิทธิ์ สืบจักษะ, ฟารีด๊ะ สันตี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง อุปกรณ์ช่วยเติมน้ำกลั่นและน้ำกรดแบตเตอรี่ จัดทำขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อนำของเหลือใช้มารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเป็นอุปกรณ์ทุ่นแรงและเพื่อป้องกันอันตรายจากน้ำกลั่นและน้ำกรด ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า อุปกรณ์ช่วยเติมน้ำกลั่นและน้ำกรดแบตเตอรี่ สามารถอำนวยความสะดวกในการเติมน้ำกลั่นและน้ำกรด ในแบตเตอรี่รถยนต์ไม่ให้หกเลอะเทอะ และสามารถลดระยะเวลาในการเติมน้ำกลั่นและน้ำกรดในหม้อแบตเตอรี่รถยนต์ได้ดีกว่าการเติมแบบปกติ สรุปผลการทดลองได้ดังนี้ จากการทดลองเมื่อเติมน้ำกลั่นโดยวิธีปกติใช้เวลาเฉลี่ย เป็น53.21 วินาที ส่วนเติมน้ำกลั่นด้วยอุปกรณ์ช่วยเติมน้ำกลั่นและน้ำกรดแบตเตอรี่ ใช้เวลาเฉลี่ย เป็น 19.18 วินาที และเมื่อเติมน้ำกรดโดยวิธีปกติใช้เวลาเฉลี่ยเป็น61.24 วินาที และเมื่อเติมน้ำกรดด้วยอุปกรณ์ช่วยเติมน้ำกลั่นและน้ำกรดแบตเตอรี่ใช้เวลาเฉลี่ย เป็น 24.43 วินาที จากการใช้อุปกรณ์ช่วยเติมน้ำกลั่นและน้ำกรดแบตเตอรี่ จะเห็นได้ว่า ปลอดภัยจากการเติมน้ำกรดและน้ำกลั่นแบตเตอรี่และเป็นการรักษาแบตเตอรี่รถยนต์ไปด้วย