ศึกษาการเปรียบเทียบคุณภาพดินโดยการปลูกต้นปอเทือง ถั่วบราซิลและถั่วลิสง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยวัฒน์ ทองรอง, นายเปรม คงจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรถพล ขันแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดตรังนั้นส่วนมากแล้วจะประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นยางพาราที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของภาคใต้เเล้วยังมีการปลูกพืชผักผลไม้ต่างๆในการค้าขายหรือการนำมาบริโภคภายในครัวเรือน ซึ่งสภาพของดินนั้นมีผลต่อการเพาะปลูก

ดินที่มีสภาพร่วนซุยเป็นดินที่เหมาะสำหรับปลูกพืชมากที่สุด เพราะช่วยให้รากชอนไชหาน้ำและอาหารได้สะดวก ดินที่ดีนั้นควรมีความพรุนและช่องว่างให้น้ำและอากาศแทรกตัวอย่างพอเหมาะ มีความเป็นกรดเป็นด่างที่พอดี

ซึ่งดินเหนียวนั้นเป็นดินที่ไม่สามารถนำมาปลูกพืชได้หลากหลายเนื่องจากดินเหนียวเป็นดินที่มีเนื้อละเอียดแน่น มีการจับตัวกันอย่างหนาแน่นและมีช่องว่างระหว่างเม็ดดินน้อย ยากที่จะให้พืชเจริญเติบโต คณะผู้จัดทำจึงมีความประสงค์ที่จะจัดสร้างโครงงานเพื่อศึกษาการปรับปรุงคุณภาพดินเหนียว โดยวิธีการปลูก ต้นปอเทือง ถั่วบราซิลและถั่วลิสง เพื่อที่จะสามารถนำดินเหนียวมาใช้ในการปลูกพืชได้