สูตรอาหารที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต ปริมาณโปรตีน แคลเซียม และเบต้าแคโรทีนในไข่น้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บวรรัตน์ สำลี, ณัฐสุดา ศรีมนตรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รุ่งอรุณ ศรีสุธรรม, เนตรนภา บัวเกษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสูตรอาหารที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต ปริมาณโปรตีน แคลเซียม และเบตาแคโรทีนในไข่น้ำ จึงได้ทำการทดลองเลี้ยงไข่น้ำเป็นเวลา 1 สัปดาห์ โดยแบ่งชุดการทดลองออกเป็น 4 ชุด ชุดการทดลองละ 3 ซ้ำ โดยนำฟางข้าวที่สับเป็นชิ้นเล็กๆ รำละเอียด และกากถั่วเหลือง มาหมักรวมกันในบ่อซีเมนต์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร โดยเติมน้ำ 3 ส่วน 4 ของบ่อ คนให้เข้ากัน แล้วหมักทิ้งไว้เป็นเวลา 12 ชั่วโมง โดยสูตรอาหารจะแบ่งออกเป็น 4 สูตรดังนี้

สูตรอาหารที่ 1 ไม่ใส่อะไรเลย เลี้ยงโดยใช้น้ำเปล่า (ชุดควบคุม)

สูตรอาหารที่ 2 หมักฟางข้าว 1.05 กิโลกรัม รำละเอียด 0.35 กิโลกรัม และกากถั่วเหลือง 0.35 กิโลกรัม

สูตรอาหารที่ 3 หมักฟางข้าว 0.35 กิโลกรัม รำละเอียด 1.05 กิโลกรัม และกากถั่วเหลือง 0.35 กิโลกรัม

สูตรอาหารที่ 4 หมักฟางข้าว 0.35 กิโลกรัม รำละเอียด 0.35 กิโลกรัม และกากถั่วเหลือง 1.05 กิโลกรัม

เมื่อทำการเพาะเลี้ยงไข่น้ำครบ 1 สัปดาห์ ใช้ตะแกรงตักไข่น้ำขึ้นมาจากบ่อแล้วนำไปชั่งน้ำหนัก เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักของไข่น้ำ และนำไข่น้ำไปตรวจวัดวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีน แคลเซียม และเบตาแคโรทีน