ไม้เช็ดกระจกแสนกลพ่นน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทษกร มหายนต์, ธาดา ธีรวรกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูริศ คงเนียม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์