โปรแกรมแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเรียนผ่านไลน์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนากร หลักธงชัย, เมธาพร เม้ยกำเนิด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พุทธพร อินอ่อน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์