ไส้กรองถังดักไขมันในครัวเรือนจากเส้นใยธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ดลพร ศรีวงษา, แทนใจ ด่อนน้อยจริง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อิสญาภา ธรรพรังษี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง ไส้กรองถังดักไขมันในครัวเรือนจากเส้นใยธรรมชาติที่มีคุณสมบัติซับน้ำมันและสามารถย่อยสลายได้เองภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน โดยได้แบ่งการทดลองเป็น 3 ส่วนดังนี้ ตอนที่ 1 ศึกษาอัตราส่วนของเส้นใยที่จะใช้และประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันของกระดาษจากเส้นใยธรรมชาติ โดยนำเส้นใยธรรมชาติได้แก่ เส้นใยนุ่น เส้นใยบวบ เส้นใยใบสับปะรด มาผลิตเป็นกระดาษขนาด 1 x 3 นิ้ว และจากการทดลองพบว่ากระดาษจาก เส้นใยนุ่นผสมเส้นใยบวบสามารถซับน้ำมันได้ดีที่สุดจากการทดลอง 3 ครั้ง โดยมีอัตราการดูดซับประมาณ 2.27 มิลลิลิตร/ตารางนิ้ว ตอนที่ 2 ทดสอบความแข็งแรงทนทานของทุ่นซับน้ำมันจากเส้นใยธรรมชาติ โดยวัดด้วยเครื่องวัดแรงดึง โดยเส้นใยนุ่นผสมเส้นใยบวบมีความแข็งแรงมากที่สุดโดยทนแรงดึงได้สูงสุด 15.029 นิวตัน การยืดตัวสูงสุด 3.464 มิลลิเมตร ค่าความแข็งแรงสูงสุด 0.281 MPa ตอนที่ 3 นำกระดาษจากเส้นใยธรรมชาติมาขึ้นรูปเป็นใส้กรอง โดยศึกษาว่ารูปทรงใดจะแข็งแรงทนทานและซับน้ำมันได้มากที่สุด