แผ่นฝ้ากันความร้อนจากเส้นใยไผ่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาฏลี จงชาญสิทโธ, นภัทรา มนตรี, วิชญา รัตภาสกร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อินทิรา เกตุอินทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่องแผ่นฝ้ากันความร้อนจากเส้นใยไผ่ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ (1) เพื่อศึกษาปริมาณและส่วนต่างๆของวัสดุธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพเป็นแผ่นฝ้ากันความร้อน จากการศึกษาปริมาณและส่วนต่างๆของวัสดุธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพเป็นแผ่นฝ้ากันความร้อนพบว่าไผ่มีประสิทธิภาพในการกันความร้อนได้ดีที่สุด (2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของตัวประสานใยจากธรรมชาติชนิดต่างๆ จากการศึกษาประสิทธิภาพของตัวประสารใยจากธรรมชาติชนิดต่างๆ พบว่าว่านหางจระเข้รวมกับเม็ดแมงลักมีประสิทธิภาพในการประสานเส้นใยดีที่สุด (3) เพื่อศึกษาความหนาของแผ่นฝ้าที่มีประสิทธิภาพการเป็นแผ่นฝ้ากันความร้อน จากการศึกษาความหนาของแผ่นฝ้าที่มีประสิทธิภาพการเป็นแผ่นฝ้ากันความร้อนพบว่าความหนาที่ป้องกันความร้อนได้ดี คือ 1.5 เซนติเมตร (4) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารที่ยับยั้งเชื้อราจากธรรมชาติชนิดต่างๆ จากการศึกษาประสิทธิภาพของที่ยับยั้งเชื้อราจากธรรมติชนิดต่างๆพบว่าขมิ้นมีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อราดีที่สุด (5) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพแผ่นฝ้ากันความร้อนจากไผ่กับแผ่นฝ้าตามท้องตลาด จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพแผ่นฝ้ากันความร้อนจากไผ่กับแผ่นฝ้าตามท้องตลาด แผ่นฝ้ากันความร้อนจากไผ่มีประสิทธิภาพดีกว่าแผ่นฝ้าตามท้องตลาด