เรื่องศึกษาอิทธิพลของสารสกัดจากดินที่ได้จากรังร้างของแมลงที่ทำหน้าที่เปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันแมลงและโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียในพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วราลี อุ่นรัศมีวงศ์, จิรัชญา แสนเรืองเดช, มณฑกาญจน์ ไล้ฉิม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤติยา เหมรี, วัชราพร ฟองจันทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการที่เกษตรกรได้ใช้สารเคมีป้องกันแมลงศัตรูพืช ทำให้เกิดสารตกค้างในผักผลไม้จึงส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค ดังนั้นงานวิจัยนี้มุ่งหมายเพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืชโดยใช้สารสกัดจากดินที่มาจากรังร้างของแมลงพร้อมกับเพิ่มคุณภาพของดินโดยทำการศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากดินที่ได้จากรังร้างของแมลงที่ศึกษาได้แก่รังร้างของแมลง จากรังแตน รังจอมปลวก และรังหมาร่า พบว่าสารสกัดดินจากรังหมาร่าร้างสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราในจานเพาะเชื้อ พฤติกรรมของหนอนที่กินใบผักที่ผ่านการแช่สารสกัดจากรังหมาร่า 20 นาที แล้วล้างน้ำ พบว่าหนอนกินใบผักจะเคลื่อนที่ช้าลงและนอนนิ่ง ปริมาณธาตุอาหาร N และ P ในระดับสูงมาก ปริมาณธาตุอาหาร K มีระดับต่ำ ศึกษาวิธีใช้สารสกัดจากรังหมาร่าร้าง พบว่าปลูกผักกวางตุ้งก่อนจึงรดด้วยสารสกัดจากรังหมาร่าร้าง พบว่าดินมีปริมาณธาตุอาหาร N และ K ระดับสูง และ P ระดับสูงมาก ดินมีความพรุน 79.17 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อนาที ลักษณะของต้นผักกวางตุ้งเมื่อไม่รดน้ำติดต่อกัน 7 วัน ไม่พบโรคใบจุดและ ขอบใบไม่ไหม้ศึกษาความเข้มข้นของสารสกัดจาก

รังหมาร่าร้าง พบว่าความเข้มข้น 20%โดยมวลต่อปริมาตร หนอนกินใบผักกวางตุ้งที่เด็ดจากต้น จะนอนนิ่งแล้วตาย ไม่พบโรคใบจุดและขอบใบไม่ไหม้ ศึกษาจำนวนครั้งในการรดด้วยสารสกัดจากรังหมาร่า พบว่ารด 2ครั้งในแต่ละครั้ง บ่มดินทิ้งไว้ 1วัน ผักกวางตุ้งหนักเฉลี่ย 2.06 กรัมต่อต้นดินมีความพรุนเฉลี่ย 80.16 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อนาที ลักษณะของต้นผักกวางตุ้งและหน้าดินเมื่ออยู่ในกระถาง แมลงเริ่มกินใบเมื่อครบ 21วันลำต้นไม่เหี่ยว เมื่อเริ่มใช้สารสกัดและหน้าดินไม่แห้ง