โครงงานสิ่งประดิษฐ์เครื่องออกกำลังกายเพื่อฝึกกล้ามเนื้อของไก่ชน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พงศ์ศิริ หลงสมบุญ, ณัฏฐณิชา เทียนสว่าง, ปายหนาว คุณากรกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รณภณ เนตรสว่างวิชา, มนัสนันท์ เนตรสว่างวิชา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เครื่องออกกำลังกายเพื่อฝึกกล้ามเนื้อของไก่ชน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยฝึกไก่ให้มีกำลังปีกและขาที่ง่ายต่อการควบคุมไก่และไม่เป็นการทรมานไก่ โดยพัฒนาตัวอุปกรณ์ดั้งเดิมให้มีกลไกช่วยกระตุ้นไก่ ที่ควบคุมได้ มีประสิทธิภาพการฝึกที่เพิ่มระดับความยากได้ ลดภาระผู้ฝึกไก่ให้ดูแลไก่ได้ทั่วถึงขึ้นและลดการบาดเจ็บของไก่ในขณะฝึกได้ โดยศึกษารูปแบบการกระตุ้นด้วยกลไกการหมุนต่อพฤติกรรมการบินของไก่ ศึกษาความเร็วในการกระตุ้นด้วยกลไกการหมุนต่อพฤติกรรมการบินของไก่บิน ศึกษาการสร้างสิ่งประดิษฐ์ฟิตเนสไก่ชนที่มีกลไกการกระตุ้นให้ไก่บินที่สามารถปรับระดับการฝึกได้ และควบคุมพฤติกรรมไก่ได้ง่ายกว่าการกระตุ้นแบบเดิม และทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ฟิตเนสไก่ชนกับอุปกรณ์ฝึกแบบเดิม