ตารางกลกับเมทริกซ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มัณทนา เพชรทองด้วง, นริศรา สุวรรณโมสิ, พิกุลทอง จำปาทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รจนา ชูทอง, พรทิพย์ รัชนีย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสทิงพระวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่องตารางกลกับเมทริกซ์ เป็นการหารูปแบบของตารางกลรูปแบบอื่นๆและหาความสัมพันธ์ระหว่างตารางกลกับเมทริกซ์พบว่าสามารถหารูปแบบของจำนวนที่ใช้ในตารางกลกับ

เมทริกซ์ได้โดยใช้ รูปแบบตัวแปรที่สามารถแทนค่าในตารางขนาด 4x4 นำจำนวนในตารางไปเป็นสมาชิกในเมทริกซ์พบว่าดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์จะมีค่าเท่ากับตารางกล เมทริกซ์ผูกพันมีค่าเท่ากับดีเทอร์มิแนนต์หารด้วยผลรวมของสมบัติ แต่ละสมบัติของตารางกลกับเมทริกซ์ เมทริกซ์ผกผันมีค่าเท่ากับ1 หารด้วยผลรวมของสมบัติแต่ละสมบัติของตารางกล