นวัตกรรมเครื่องเพาะต้นอ่อนอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เก็จมณี เมืองจันทร์, กรรณิการ์ สิงห์ทอง, รดารัตน์ สักคุโณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาร์ซีซ๊ะ ดินอะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสทิงพระวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องเพาะต้นอ่อนอัจฉริยะ iSmart Seed Sprouter และศึกษาการเจริญเติบโตของต้นอ่อนทานตะวันโดยใช้บอร์ด NodeMCU ESP8266 บอร์ดขับมอเตอร์ L298N มอเตอร์กระแสตรง 12V เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น DHT22 ปั๊มน้ำ กระแสตรง แท่นเกลียวนำ lead screw ยาว 40 CM รางเลื่อน 2 ตอน และ กระบะเพาะต้นอ่อน ซึ่งเครื่องเพาะต้นอ่อนจะทำงาน 2 รูปแบบ นั่นคือ รูปแบบทำงานอัตโนมัติและสั่งการผ่านแอปพลิเคชั่น Blynk มือถือแบบ Manual มีโปรแกรมระบบรดน้ำอัจฉริยะ เป็นระยะเวลา 7 วัน โดยวันที่ 1-6 จะเก็บกระบะเพาะต้นอ่อนในที่มืด และกระบะเพาะต้นอ่อนจะเลื่อนออกมารดน้ำวันละครั้งเป็นเวลา 10 วินาที ทุก ๆ เวลา 8 โมงเช้า และวันที่ 7 กระบะเพาะต้นอ่อนจะเลื่อนออกมารดน้ำ 10 วินาทีและรับแสงแดดเต็มวัน พร้อมเก็บเกี่ยวต้นอ่อนนำมารับประทาน ทำให้วันที่ 1-6 ได้ต้นอ่อนทานตะวันที่ขนาดต้นยังเล็กและมีสีเหลือง จนกระทั่งในวันที่ 7 เลื่อนออกมารับแสงแดดเต็มวัน ทำให้ได้ขนาดต้นอ่อนที่โตขึ้นและมีสีเขียวพร้อมเก็บเกี่ยว

จากการทดลองการเปรียบเทียบการปลูกต้นอ่อนทานตะวันด้วยดินและขุยมะพร้าว ได้ผลสรุปว่า การปลูกต้นอ่อนทานตะวันด้วยขุยมะพร้าวสามารถทำให้ต้นอ่อนทานตะวันเจริญเติบโตได้ดีกว่าการปลูกด้วยดิน เพราะขุยมะพร้าวมีคุณสมบัติอุ้มน้ำ โปร่ง ถ่ายเทอากาศได้ดี และในขุยมะพร้าวมีโพแทสเซียม ซึ่งธาตุโพแทสเซียมช่วยเพิ่มความแข็งแรงและต้านทานโรคให้กับพืชได้ นอกจากนี้ได้นำผลผลิตที่ได้ออกจำหน่ายสู่ท้องตลาด โดยเริ่มต้นใช้เมล็ด 80 กรัม /กระบะเพาะ ได้ต้นอ่อนทานตะวัน 300-400 กรัม บรรจุถุงละ100 กรัม และจำหน่ายในราคาถุงละ 15 บาท พบว่าได้กำไรถุงละ 11.50 บาท และผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อต้นอ่อนทานตะวัน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.58 (mean 4.58, SD 0.57) ดังนั้น เครื่องเพาะต้นอ่อนอัจฉริยะนี้ ช่วยให้การเพาะต้นอ่อนเป็นเรื่องง่ายมากขึ้น ทำให้ได้ผักที่ปลอดสารพิษ และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น ๆไป