การผลิตกระถางชีวภาพสำหรับการปลูกพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิขรินธาร ใจมิภักดิ์, พิชญาภา รักชาติ, รพีพรรณ หมอยาดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทัศน์ บุญเลิศ, กนกวรรณ ณ ลำพูน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันประเทศไทยมีการทำเกษตรมากขึ้น ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่ ทำนา ทำสวน อีกทั้งมีเพาะต้นกล้าโดยใช้ถุงเพาะชำ หรือกระถางพลาสติก เมื่อกล้าไม้เจริญเติบโตเกษตรกรจะย้ายกล้าไม้ไปเพาะปลูกในพื้นที่เพาะปลูกต้องฉีกถุงเพาะชำพลาสติก ซึ่งอาจทำให้รากต้นนกล้าหลุดออกจากดินหรือวัสดุเพาะชำทำให้ต้นกล้าไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ นอกจากนี้ในระหว่างการเพาะชำอาจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้ต้นกล้าพืชมีการเจริญเติบโตช้าลง แคระแกร็น เกิดโรคต่างๆระหว่างเพาะต้นกล้าอีกด้วย โดยสาเหตุนี้ส่งผลต่อเกษตรกรในเรื่องต้นทุนหากต้นกล้าพืชไม่เจริญเติบโต เกิดโรคต่างๆทำให้ต้องใช้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น ถุงเพาะชำที่ใช้เพียงครั้งเดียวแล้วต้องฉีกทิ้งนั้นยังย่อยสลายได้ยาก ใช้ระยะเวลานาน ก่อให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อม เกษตรกรยังใช่ถุงเพาะชำอีกมากมายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อาจกำจัดโดยการเผาซึ่งก่อมลพิษทาอากาศ

ทางคณะผู้จัดทำจึงได้มีการศึกษาที่จะนำโพลิเมอร์ชนิดต่างๆและเซลลูโลสจากพืชร่วมกับสารสกัดจากพืชที่สามารถยับยั้งเชื้อราที่เป็นปัญหาของพริกและโรคกุ้งแห้งแล้วนำมาเปรียบเทียบคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการนำมาเป็นกระถางชีวภาพสำหรับการปลูกพืช