เครื่องปอกสับปะรดพร้อมทิ้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัชวาล ธัญโชติกุล, ธัญวรัตน์ นวลยัง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยพงศ์ หนูดำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตะโหมด

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จุดเริ่มต้นของทำสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้คือผมเล็งเห็นถึงความล้าช้าและอันตรายในการปอกสับปะรดรวมถึงการปอกสับปะรดทำให้เกิดความสกปรกทั้งมือและสถานที่และประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้คือช่วยลดระยะเวลาการปอกสับปะรดและลดความเลี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุและยังทำให้เราสัมผัสสับปะรดน้อยเพื่อรดความสกปรกเวลาปอกสับปะรดและการต่อยอดของสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้คือจะพัฒนาให้มีการเสียส่วนเนื้อสับปะรดน้อยที่สุดและจะทำให้เครื่องปอกสับปะรดมีช่องทางในการใส่ที่ดีขึ้นเพื่อจะให้เกิดความเสี่ยงหรืออันตรายน้อยที่สุด