เครื่องปอกกระเทียม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤติยา ช่วยนุภาพ, รักษ์ธีรา มรรคคงคา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตะโหมด

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นประหยัดเวลาและพลังงานในการปอกกระทียมซึ่งเครื่องนี้ใช้เวลาในการปอกน้อยและได้ปริมาณกระเทียมมากและลดการเกิดอุบัติเหตุ