การพัฒนาเจลไข่เปลือกส้มตะลิงปลิงต่อการกำจัดแมลงในชีวิตประจำวัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิตตานันทิ์ นิทัศน์นราวุฒิ, พัชราภา ผกานนท์, เพ็ญพิชชา กลีบรัง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวรจนี จันทวงค์, นัยนันทน์ สว่างสิริวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาคุณสมบัติของเจลและปัญหา

ศึกษาคุณสมบัติของไข่

ศึกษาคุณสมบัติของเปลือกส้ม

ศึกษาคุณสมบัติของตะลิงปลิง

ดึงคุณสมบัติของการช่วยไล่แมลง

นำไข่ เปลือกส้มและตะลิงปลิงมาผสมกันเพื่อทำเป็นเจลกำจัดแมลง

ทดสอบประสิทธิภาพของเจลกำจัดแมลง