ศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุห่อขุยมะพร้าวจากเส้นใยลูกตาล ชานอ้อย และผักตบชวาในการตอนกิ่งต้นมิกกี้เม้าส์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สรวีย์ เทพหนู, ศิวกร ตันติโรจน์, วิศรุต มณีนาค

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัศนีย์ ทองล่อน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การตอนกิ่งโดยทั่วไปอาจประสบปัญหาในการแกะถุงพลาสติกออกจากตุ้มตอนเพื่อการเคลื่อนย้ายไปปลูกลงดินซึ่งเป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชใบเลี้ยงคู่อย่างหนึ่งพวกเราเล็งเห็นถึงปัญหานี้จึงได้คิดค้นตุ้มตอนจากเส้นใธรรมชาติได้แก่เส้นใยของลูกตาลชานอ้อยและผักตบชวาเพื่อที่จะได้ไม่ต้องแกะวัสดุที่ห่อขุยมะพร้าวอยู่ออกรวมถึงสามารถเคลื่อนย้ายนำไปปลูกลงดินได้เลยและเราได้ศึกษาสมบัติทางกายภาพของวัสดุโดยการทดสอบความแข็งแรงความอุ้มน้ำและการย่อยสลายเพื่อหาว่าวัสดุจากเส้นใยธรรมชาติชนิดใดที่มีประสิทธิภาพในการตอนกิ่งมากที่สุดทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงที่รักจะหลุดออกจากกลุ่มตอนและลดการใช้ถุงพลาสติกอีกด้วย