การศีกษาชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ในลูกแป้งและปัจจัยที่มีต่อความเข้มข้นและคุณภาพของการผลิตกลูโคสไซรัปจากการหมักข้าวสังข์หยดด้วยลูกแป้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐกมล เพชรวงษ์, กวินทิพย์ ขวัญเมือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภัค ประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

“ สังข์หยด” เป็นข้าวแดงพันธุ์ดีมีคุณภาพในการทำอาหารมีคุณค่าทางโภชนาการสูงและเป็นที่นิยมในหมู่ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงเป็นข้าวพันธุ์ดั้งเดิมที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดพัทลุงมานานกว่าร้อยปี การเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวหักโดยกระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจในการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าว ผลิตภัณฑ์ต้นทุนต่ำสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงกว่าเช่นกระบวนการผลิตไซรัปซึ่งลูกแป้งเป็นส่วนผสมของยีสต์จุลินทรีย์เชื้อรา จากการวิจัยเกี่ยวกับลูกแป้งพบว่า Amylomyces rouxii และ Saccharomycopsis fibuligera เป็นองค์ประกอบหลัก สามารถผลิตเอนไซม์ alpha-amylase และ glucoamylase ได้แป้งเป็นสารให้ความหวานในอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์แนวคิดของเมเปิ้ลไซรัปซึ่งเป็นสารให้ความหวานที่เป็นที่นิยมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์ในด้านของสารต้านอนุมูลอิสระสารต้านจุลชีพ ป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็งและการป้องกันโรคเบาหวาน ซึ่งเมเปิ้ลไซรัปจะต้องนำเข้าและมีราคาแพงมาก ดังนั้นจึงสนใจที่จะผลิตน้ำไซรัปจากการหมักข้าว โดยทำการศึกษาจำนวนลูกแป้ง อุณหภูมิ และระยะเวลา ที่มีผลต่อความเข้มข้นและคุณภาพของไซรัปเพื่อให้ได้กลูโคสไซรัปที่มีคุณภาพทดแทนเมเปิ้ลไซรัปได้