การลดปริมาณโปรตีนในนํ้ายางพาราด้วยเอมไซม์โปรติเอส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เชฏฐพล กัลยาศิริ, ภูดิศ ไกรเทพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รุ่งดาว อ้นชุม, พนัสสา ปลอดภัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานศึกษาการการลดปริมาณโปรตีนในนํ้ายางพาราด้วยเอมไซม์โปรติเอส