การศึกษากระบวนการเก็บเกี่ยวที่ส่งผลต่อความหอมของพริกไทยสายพันธุ์ปะเหลียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วงศกร วีระกุล, กิตติวรรธน์ จันทร์เกตุ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริขวัญ หนูพุทธิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พริกไทยตรังพันธุ์พื้นเมืองปะเหลียนเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดตรังมาอย่างยาวนาน

นับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 แต่การปลูกพริกไทยได้หายไปเนื่องจากการที่ผู้คนหันมาปลูกยางพารา ซึ่งในปัจจุบัน

การปลูกพริกไทยได้กลับมาเป็นกระแสอีกครั้งเนื่องจากในช่วงเวลาที่ยางพาราไม่สามารถกรีดได้เป็นช่วงเวลาที่

ผลผลิตพริกไทยสามารถเก็บได้ผู้คนจึงหันมาปลูกพริกไทยเป็นอาชีพเสริม แต่ในการปลูกพริกไทยพันธุ์พื้นเมือง

ปะเหลียนนี้จะเน้นการส่งออกเป็นส่วนใหญ่ทำให้ไม่เป็นที่รู้จักของคนในพื้นที่ ซึ่งเกษตรกรแต่ละคนก็มีกระบวนการเก็บเกี่ยวพริกไทยที่ต่างกันออกไปทางกลุ่มผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ

กระบวนการเก็บพริกไทยที่ส่งผลต่อความหอมของพริกไทยเพื่อให้ได้วิธีการเก็บเกี่ยวพริกไทยที่ดีที่สุดเพื่อส่ง

แข่งในตลาดโลกให้มีความหอมมากกว่าพริกไทยกัมปอตที่เป็นเจ้าของตลาดโลกได้