การพัฒนากลไกการกางและหุบร่มขนาดใหญ่สำหรับแม่ค้าสูงอายุ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จีรพัทธ์ สวนทอง, เถลิงศักดิ์ ฉิมสุด, ธีรภัทร ทองใบ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรินาถ ขำคง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์ (สุรพงษ์ มาลี. 2561: 6) ผู้สูงอายุเหล่านี้ บ้างก็พักผ่อนอยู่บ้านในวาระเกษียณอายุจากการทำงาน บ้างก็ยังทำงานอยู่ และผู้สูงอายุบางส่วนก็มาขายของในตลาด ซึ่งในตลาดนั้นต้องการร่มเงาเพื่อป้องกันแสงแดดไม่ให้ร้อนจนเกินไป และป้องกันฝนที่ตกลงมา ดังนั้นร้านค้าในตลาดจำนวนมาก โดยเฉพาะพื้นที่ที่ไม่มีการสร้างหลังคาโรงเรือนถาวร จึงจำเป็นต้องใช้ร่มขนาดใหญ่เพื่อใช้ป้องกันแสงแดด

แต่ผู้สูงอายุที่เข้ามาขายของโดยไม่มีผู้ช่วย ส่วนใหญ่ไม่มีกำลังเพียงพอที่จะกางร่มขนาดใหญ่ขึ้นได้ ซึ่งถึงแม้ว่าจะสามารถกางร่มนั้นขึ้นได้ บางครั้งร่มนั้นก็เล็กเกินกว่าที่จะคลุมพื้นที่ร้านค้าทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ กลุ่มผู้ทำโครงการจึงพัฒนากลไกสำหรับการใช้งานร่มขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถกางร่มและหุบร่มได้ง่ายขึ้นและใช้กำลังน้อยลง โดยใช้หลักการของรอกเข้ามาช่วยในการทุ่นแรง ผู้สูงอายุจึงสามารถกางร่มขนาดใหญ่มากได้

เมื่อเราสามารถทดลองหาจำนวนรอกและขนาดของร่มที่เหมาะสมได้แล้ว เราคาดว่าจะได้ร่มขนาดใหญ่สำหรับการค้าที่มีความเหมาะสมต่อการใช้งานของผู้สูงอายุ