การพัฒนากลไกร่มขนาดใหญ่สำหรับแม่ค้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จีรพัทธ์ สวนทอง, เถลิงศักดิ์ ฉิมสุด, ธีรภัทร ทองใบ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรินาถ ขำคง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในตลาดที่เป็นพื้นที่โล่ง แม่ค้าต้องการร่มเพื่อใช้ในการปกป้องสินค้าจากแสงแดดหรือป้องกันน้ำฝนไม่ให้ตกลงมาโดนสินค้า เพื่อให้สินค้าอยู่ในสภาพดี เเต่เนื่องจากร่มที่ใช้กางนั้น มีขนาดใหญ่ เคลื่อนย้ายลำบาก และใช้กำลังมากในการหุบร่ม เราจึงนำมาพัฒนา การนำหลักการทางวิทยาศาสตร์เข้าไปใช้กับร่ม เป็นเรื่องที่ถูกสนใจน้อย เพราะทุกคนเชื่อว่ากลไกร่มแบบเดิมนั้นดีอยู่แล้ว นั่นคือสาเหตุหลักที่เราจะนำหลักการต่าง ๆ มาดัดแปลงร่มเดิมให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น

คณะผู้จัดทำต้องการพัฒนาหลักการทำงานร่มขนาดใหญ่สำหรับแม่ค้า โดยการเปลี่ยนหลักการทำงาน การพัฒนาในครั้งนี้ ได้ใช้หลักการของรอกและคาน ที่มีใช้ในชีวิตประจำวัน โดยการถ่วงน้ำหนักอีกฝั่งเพื่อให้รอกสามารถยกของที่อยู่อีกฝั่งขึ้นจากพื้นได้ หรือแม้แต่การใช้รอกชั้นเดียวที่มีความคงทนมากนี้ ต้องนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับร่มขนาดใหญ่ เพื่อลดความลำบากในการกางร่ม ที่สามารถยืดอายุการใช้งานได้นานมากขึ้น และใช้ต้นทุนต่ำกว่าร่มที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ เพราะวัสดุอโลหะที่แข็งแรงนั้นมีอยู่ทั่วไป ซึ่งมีส่วนช่วยในการลดปัญหาคันร่มขึ้นสนิม