การพัฒนากระบอกบรรจุเครื่องดื่มเพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิของเครื่องดื่ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จุติยาคุณ ศรีโสภาพ, ณภัชนันท์ แสงสว่าง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จารุวรรณ จงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ เรื่องการพัฒนากระบอกบรรจุเครื่องดื่มเพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิของเครื่องดื่ม