ตู้ฟักไข่ปรับอุณหภูมิอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กมลชนก วงศ์ประเสริฐ, กุลปริยา มนเทียรทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีระพล พงศ์ดา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์