การศึกษาสมการแสดงการเคลื่อนที่ของทรงกรวยคู่บนระนาบที่มีความชันเพิ่มขึ้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรรษมน วรรณกาล, พรพิชญ์ หวะสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศันสนีย์ บุญสนิท

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สิ่งรอบตัวในชีวิตประจำวันหลายสิ่ง มีส่วนประกอบเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ รูปทรงเรขาคณิตที่สามารถประกอบเป็นรูปร่างต่างๆ จำเป็นต้องอาศัยทฤษฎีทางเรขาคณิต เพื่อที่จะอธิบายและออกแบบสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะรูปเรขาคณิตทรงกรวย ที่เราสามารถ พบเห็นได้ทั่วไป เช่น กรวยจราจร โคนไอศกรีม แก้วกินน้ำ เป็นต้น ล้วนแล้วจะต้องอาศัย การคำนวณทั้งสิ้น การศึกษาโครงงานนี้มีแนวคิดมาจากการสังเกตกรวยคู่ โดยมีลักษณะการเคลื่อนที่บนรางที่มีความชันเพิ่มขึ้นได้เองโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถเคลื่อนที่ต้านแรงโน้มถ่วง คณะผู้จัดทำโครงงานได้นำความสัมพันธ์ของรูปทรงกรวยดังกล่าว มาคิดวิเคราะห์ หากรูปทรงกรวยมีความยาวของรัศมีเพิ่มขึ้น และ ความชันของรางเพิ่มขึ้น จะส่งผลต่อการเคลื่อนที่อย่างไร ทางคณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจ ที่จะหาสมการและความสัมพันธ์ของรูปทรงกรวยคู่นี้โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เรื่องตรีโกณมิติ และทฤษฎีบทพีทาโกรัส เพื่อที่จะขยายแนวคิด พัฒนา ความรู้ และนำสูตรทั่วไปมาใช้ได้จริง