การศึกษาสมการการกระจายของน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กานต์พิชชา พราวศรี, ชัชฎาภรณ์ บุญสิต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศราวุฒิ คล่องดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทดลองและศึกษาสมการทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายน้ำเพื่อประยุกต์ใช้ในการคำนวณต้นทุนหารติดตั้งสปริงเกอร์