การเปรียนเทียบประสิทธิภาพของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์และอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ต่อการเจริญเติบโตของผักชี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รวิพร มีชู, ภัครมัย ยศสกุลเลิศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐชา พัฒนา, ณภัชนันท์ ภาคินศุภเศรษฐ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปากช่อง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์และอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ต่อการเจริญเติบโตของผักชีโดยการศึกษาความยาวของราก ลำต้นและจำนวนใบต่อต้นของผักชี ที่ถูกรดน้ำด้วยสารละลายอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์และอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน 4 เงื่อนไข ประกอบด้วย 0 20 40 และ 60 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยทำการรดน้ำด้วยสารละลายอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์และอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ให้แก่ผักชีทุกๆวันในช่วงเวลาเช้า-เย็นเป็นเวลา 42 วัน โดยศึกษาการเจริญเติบโตของผักชีเป็น 2 ช่วง คือ สัปดาห์ที่ 4 และ 6