ประสิทธิภาพการไล่นกพิราบของการบูร สารสกัดจากผิวส้มและสารสกัดจากใบมะกรูด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศริญญา ตุ้มสุวรรณ์, สุพัตรา กลิ่นจันทร์, ศิริลักษณ์ ราชรักษา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐชา พัฒนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปากช่อง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการไล่นกพิราบของการบูร สารสกัดจากผิวส้มและสารสกัดจากใบมะกรูดที่มีความเข้มข้นต่างกัน โดยใช้การบูร สารสกัดจากผิวส้มและสารสกัดจากใบมะกรูด ความเข้มข้นร้อยละ 100 , 80 และ 60 โดยมวลต่อปริมาตร ปริมาณ 10 มิลลิลิตร

ต่อนกพิราบ 2 ตัว จากนั้นสังเกตพฤติกรรมของนกพิราบ

จากการทดลอง พบว่าการบูรความเข้มข้นร้อยละ 100 มีฤทธิ์ในการไล่นกพิราบได้ สารสกัดจากผิวส้มความเข้มข้นร้อยละ 100 โดยปริมาตร มีฤทธิ์ในการไล่นกพิราบได้ สารสกัดจากใบมะกรูดความเข้มข้นร้อยละ 100 โดยปริมาตร และความเข้มข้นร้อยละ 80 โดยปริมาตร มีฤทธิ์ในการไล่นกพิราบได้