การหาสูตรทั่วไปของการคูณเลขใดๆ แบบ Trachtenberg system

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รินรดา วัฒนชนสรณ์, สุพิชชา เลิศฤทธิ์ศิริกุล, สิทธิชัย เพ็ชรมณี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

แสนชัย การงาน, จำเริญ อนันตธรรมรส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปากช่อง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หลักการคูณเลขแบบ Trachtenberg system เป็นวิธีการคูณที่สามารถให้ผลลัพธ์การคูณได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้การท่องสูตรคูณ สามารถคำนวณได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกในการใช้งานเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้เข้าใจหลักวิธีการคูณเลขแบบ Trachtenberg system ตามหลักการทางคณิตศาสตร์ โครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ของวิธีการคูณแบบ Trachtenberg system ตามหลักการคำนวณทางคณิตศาสตร์ และหาสูตรทั่วไปของหลักการคูณเลขตามแบบ Trachtenberg system การดำเนินงานเริ่มจาก ทำการศึกษาหลักการคูณเลขตามแบบ Trachtenberg System จากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทำการทดลองใช้แนวคิดในการคูณเลขตามแบบ Trachtenberg system และเปรียบเทียบผลกับการคูณโดยใช้สมบัติการแจกแจง โดยกำหนดตัวคูณเป็น 11, 12, 5, 6, 7, 9, 8, 4, และ 3 ดำเนินการหาสูตรทั่วไปของการคูณเลขตามแบบ Trachtenberg system นำผลจากการหาสูตรทั่วไปมาทดลองหาผลคูณ และสรุปสูตรทั่วไปของการคูณเลขตามแบบ Trachtenberg system

ผลจากการศึกษาพบว่า การศึกษาความสัมพันธ์ของวิธีการคำนวณแบบ Trachtenberg system มีความสัมพันธ์เป็นไปตามหลักทางคณิตศาสตร์โดยใช้สมบัติใช้สมบัติการแจกแจงการบวกและการคูณของจำนวนจริง ซึ่งสามารถหาสูตรทั่วไปได้ทั้งหมด 9 สูตร คือการคูณจำนวนนับด้วย 11, 12, 5, 6, 7, 9, 8, 4, และ 3 โดยเมื่อนำสูตรทั่วไปนี้ไปประยุกต์ใช้พบว่าสามารถคูณเลขได้อย่างถูกต้อง