การศึกษาประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรกำจัดลูกนำ้ยุง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยาพัชร เพชรหิน, กัลยกร ทองส่งโสม, สุรยุทธ คงจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรา พงศ์มานะวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพรกำจัดลูกน้ำยุง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดลูกน้ำยุง 2 ชนิด ได้แก่ ลูกน้ำยุงลาย (Aedes spp.) และลูกน้ำยุงรำคาญ (Culex spp.) ของพืชสมุนไพร 10 ชนิด ได้แก่ โหระพา กะเพราแดง ตะไคร้หอม ผิวมะกรูด อบเชยจีน กานพลู ผิวมะนาว สะเดา ขมิ้น และกัญชาแมว นำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรกำจัดลูกน้ำยุง โดยใช้วิธีการทำเป็นเจลาติน และนำมาทดสอบประสิทธิภาพในการกำจัดลูกน้ำยุงของเจลาตินในรูปทรง 4 แบบ ได้แก่ ทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยม ทรงกระบอก และทำเป็นแผ่นบาง จากนั้นทดสอบความสามารถในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย และลูกน้ำยุงรำคาญ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพรกำจัดลูกน้ำยุง คือ ได้ทราบถึงประสิทธิภาพการกำจัดลูกน้ำยุง 2 ชนิด ได้แก่ ลูกน้ำยุงลาย และลูกน้ำยุงรำคาญเมื่อนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปของเจลาติน และทราบถึงประสิทธิภาพในการกำจัดลูกน้ำยุงของเจลาตินรูปทรง 4 แบบ ได้แก่ ทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยม ทรงกระบอก และทำเป็นแผ่นบาง