กล่องยาอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญพิสิษฐ เนาวประดิษฐ์, กัญญ์ชลา บุญนำ, ชลธิชา ปูหยัง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐรินดา สังยาหยา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานสิ่งประดิษฐ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ “กล่องยาอัจฉริยะ” มีวัตถุประสงค์ที่จัดทำโครงงานชิ้นนี้ขึ้นเพื่อให้สิ่งประดิษฐ์ที่ถูกจัดทำขึ้นนั้นสามารถที่จะคอยส่งเสียงแจ้งเตือนให้แก่ผู้ที่ใช้งานเมื่อถึงเวลาทานยา และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในแนวทางอื่นๆได้

โดยมีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ขึ้นใน 2 ส่วนสำคัญ คือตัวสิ่งประดิษฐ์ของเราและแอปพลิเคชันสำหรับสั่งการ ที่สามารถส่งเสียงแจ้งเตือนให้แก่ผู้ที่ใช้งาน และส่งข้อความไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ที่ใช้งานหรือผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วย สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้สามารถที่จะรับสายเมื่อมีสายโทรเข้าหรือรับข้อความเสียงได้ และจะมีการแสดงบนหน้าจอของตัวสิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมดนี้สามารถตั้งค่าสั่งการผ่านทางสมาร์ทโฟนได้ ทางเราได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ขึ้น ตัวของสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้จะมีลิ้นชักที่เอาไว้สำหรับใส่ยาหรือสิ่งต่างๆ เพื่อให้สะดวกต่อการหยิบจับใช้งาน เพื่อที่ต้องการจะช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของผู้ดูแลและบุคลากรทางการแพทย์ไม่ให้ทำงานหนักเกินไป และสามารถที่จะไปคอยดูแลผู้อื่นที่อาการหนักกว่านี้ได้

Invention Project in the Computer Science branch “Smart Alarm Pillbox”. Aims to create this project is to invent an artifact which can alarm and notify users to take medicines at the right time and also be able to be applied in many different ways as well.

This invention has 2 main parts: the object and the application for setting and command. The object can alarm and notify with the alarm voice and some reminder notes on screen for users at the object and send notification messages on smartphones for nurses and caretakers of patients and elders. The invention is able to accept inbound calls or receive voice messages for information and all of these are available to be set on an application in Android operating system smartphones. It also has a small drawer to keep the pills and medicines that are convenient to access. We hope this project will help relieve the burden of caregivers and medical personnel not to work too hard and be able to take care of others who are more severe than this.