กล่องฆ่าเชื้ออเนกประสงค์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อารีฟา สามัญ, อัญญานี อาสะหนิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฎฐา กั่วพานิช, นูรีซัน ตาเดอิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันปัญหาการระบาดของไวรัสโคโรนา หรือโควิด 2019 (COVID-19) เป็นโรคที่อันตรายร้ายแรงทำให้มนุษย์ติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมาก แต่ในทางเดียวกันเชื้อแบคทีเรียอีโคไล(E.coli)ส่งผลให้เกิดโรค เช่น โรคกระเพาะอักเสบ

และอาหารเป็นพิษ อาการทั่วไปคือ ท้องร่วง ปวดท้อง ไข้ต่ำ คลื่นไส้และอ่อนเพลีย

ผู้จัดทำจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้ศึกษาเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้โดยการตรวจสอบหาเชื้อแบคทีเรียอีโคไล จากการเก็บตัวอย่างธนบัตรที่ได้จากแม่ค้าในตลาดสด ศึกษาเชื้อแบคทีเรียอีโคไล ในธนบัตรชนิด 20 บาท และ 100 บาท โดยใช้วิธีการ swab test และฆ่าเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวโดยใช้กล่องฆ่าเชื้อธนบัตรซึ่งอาศัย ความยาวคลื่นจากรังสี UVC ในเวลาที่แตกต่างกัน

ผลการศึกษาพบว่า Sterilization box สามารถลดเชื้อแบคทีเรียอีโคไล (E. coli) บนธนบัตรได้จริง และ ในระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นรังสี UVC จะสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียอีโคไล (E. coli) ได้มากขึ้น