การขจัดคราบน้ำมันของพืชที่มันวาว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กษมา หมาดทิ้ง, ชลลดา หวันยาวา, เกศริน เส็นยาหมัด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อัดลี ดือราซอ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจัดมุ่งหมาย เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันของพืชที่มันวาว ระหว่างพืชที่มีลักษณะใบมันวาว และดอกไม้ชนิดที่มีกลีบเป็นเส้นฝอย เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ดูดซับน้ำมันจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุในบริเวณท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ในการนำไปใช้งานในชีวิตประจำวัน การศึกษาทดลองพบว่า พืชที่ดูดซับน้ามันได้ดีที่สุดคือ หญ้าขจร เปรียบเทียบเป็นร้อยละ คือ 41.18 และพืชที่ดูดซับน้ามันได้น้อยที่สุดคือไมยราบ เปรียบเทียบเป็นร้อยละ คือ 16.86