การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากหอมแดงและตะไคร้ต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Clostridium tetani ในโรคบาดทะยัก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัณฐมณี มหาทำนุโชค, ปุณณัตถ์ บุณยเกตุ, ณัฐธิดา ภูริวัฒนพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญา สัตยาทร, อรรถพล พลอยมีค่า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโยธินบูรณะ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคบาดทะยัก (Tetanus ) คือ โรคติดเชื้ออย่างหนึ่ง ผู้ป่วยจะมีอาการเด่น คือ กล้ามเนื้อ เกร็งส่วนมากการเกร็งจะเริ่มต้นที่กล้ามเนื้อกราม จากนั้นจะลุกลามไปยังกล้ามเนื้ออื่นๆ การเกร็ง เเต่ละครั้งมักจะเป็นอยู่ไม่กี่นาที เเละ เกิดขึ้นซ้ำเป็นเวลา3-4 สัปดาห์ อาจมีความรุนเเรงมากจน ทำให้กระดูกหักได้ การรักษาอาจใช้เวลาหลายเดือน ผู้ป่วยประมาณ10%จะเสียชีวิต ซึ่งเชื้อ บาดทะยักเกิดจากเเบคทีเรีย Clostridium tetani ที่พบได้ในดิน น้ำลาย ฝุ่น และปุ๋ยมูลสัตว์ เชื้อมักเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลหรือเเผลที่เกิดจากวัตถุที่ปนเปื้อนเชื้อ เชื้อเหล่านี้จึงผลิตสารพิษ ที่รบกวนกระบวนการหดตัวของกล้ามเนื้อ เชื้อบาดทะยักสามารถรักษาได้โดยใช้ยาปฏิชีวนะ ประเภท Penicillin ที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชี้อแบคทีเรียวงศ์ Streptococcus ได้ ผู้จัดทำจึงคัดเลือกหอมแดงและตะไคร้ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรที่สามารถหาได้ง่ายเเละนิยมมาสกัดเป็น น้ำมันหอมระเหย ในน้ำมันหอมระเหยของหอมเเดงจะมีสารประกอบที่มีซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบ เช่น Diallyl disulfide, Diallyl trisulfide, Diallyl Tetrasulfide, Allin (Benkeblia,2007) ส่วนในน้ำมันหอมระเหยของตะไคร้มีสารที่สำคัญ เช่น Eugenol, Methyl eugenol, Citral, Linalool ซึ่งพืชสมุนไพรทั้ง 2 ชนิดมีคุณสมบัติยับยั้งแบคทีเรีย เช่น E. coli, S. aureus, Salmonella enteritidis, St. agalactiae (Lanzotti,2007)

ในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาน้ำมันหอมระเหยในหอมเเดงเเละตะไคร้ที่สามารถ ยับยั้งการเจริญเติบโตของเเบคทีเรีย Clostridium tetani และ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเเบคทีเรีย Clostridium tetani ของน้ำมันหอมระเหยในหอมแดงและตะไคร้ เพื่อนำมาต่อยอดทำเป็นผลิตภัณฑ์ พลาสเตอร์ปิดแผลสมุนไพร