การพัฒนาระบบตรวจวัดคุณภาพทางกายภาพของข้าวโดยใช้การประมวลผลภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐกฤต วงศ์เจริญแสงสิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กอบชัย ดวงรัตนเลิศ, พัฒนพันธ์ สิงห์สวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การตรวจคุณภาพทางกายภาพของข้าวเป็นขั้นตอนสำคัญในการผลิตข้าวออกมาจำหน่าย อย่างไรก็ตามในปัจจุบันวิธีการตรวจคุณภาพทางกายภาพของข้าวในปัจจุบันยังใช้การตรวจสอบโดยใช้คนอยู่ ซึ่งมีโอกาสเกิดความผิดพลาดซึ่งส่งผลต่อความแม่นยำ และยังใช้เวลานานซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรคน จึงได้พัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพข้าวโดยการประมวลผลภาพ(Computer Vision) และพัฒนาต่อไปเป็นในรูปแบบของแอพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ(Mobile Application) เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายเนื่องจากมีต้นทุนที่ต่ำและใช้งานได้ง่าย โดยการทำงานของแอพลิเคชั่นจะทำหน้าที่โดยการให้ผู้ใช้ถ่ายรูปเมล็ดข้าวกับแผ่นรอง แล้วนำภาพที่ถ่ายมามาปรับระนาบ(Perspective Transformation) เพื่อความแม่นยำในการวิเคราะห์คุณภาพซึ่งทำโดยการตรวจจับเมล็ดข้าวโดยใช้การตรวจวัตถุ(Object Detection) และนำข้าวทุกเมล็ดมาวิเคราะห์คุณภาพข้าวโดยละเอียด สรุปผลให้ผู้ใช้ในลำดับถัดไป โดยการพัฒนาระบบนี้ขึ้นมาจะช่วยทำใหเสามารถลดการใช้ทรัพยากรคน และทำให้การตรวจสอบคุณภาพข้าวมีความถูกต้องและแม่นยำมากขึ้นซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมได้เป็นอย่างมาก