การพัฒนาระบบเบรกอัจฉริยะสำหรับรถเข็นเด็ก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เมธาพันธ์ ไพศาลรัตนานุกูล, ธรนนท์ พวงเพ็ชร, พงศ์ชยัน วันชัยจิระบุญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยาภรณ์ หอมจันทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากข้อมูลการสำรวจในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ในช่วง 5 ปีที่ศึกษา มีอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับเด็กอายุไม่เกิน 3 ปี อีกทั้งยังเกิดเหตุการณ์รถเข็นเด็กไหลลงทางรถไฟในปีพ.ศ. 2556 ทางคณะผู้จัดทำเห็นถึงความอันตราย อันเกิดมาจากความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงต้องการประดิษฐ์ระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมด้วยเบรกฉุกเฉินสำหรับรถเข็นเด็ก เพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ โดยใช้มอเตอร์เซอร์โวในการควบคุมระบบเบรกและใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือร่วมกับ force sensing resistor เพื่อปลดล็อก และในส่วนของระบบเบรกฉุกเฉินจะใช้อินฟราเรดเซนเซอร์ในการวัความเร็วล้อเพื่อสั่งงานเบรก จากการทดลองประสิทธิภาพเบรกพบว่าเมื่อทดสอบในพื้นราบรถเข็นเด็กจะใช้เวลาเบรกเฉลี่ย 2.25 วินาทีซึ่งทำให้ระยะเวลาเป็นร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับการที่ไม่ได้ติดตั้งระบบเบรกส่วนเมื่อทดสอบบนทางลาดจะใช้เวลาเบรกเฉลี่ย 1.96 วินาที และเมื่อมีความเร็วบนทางลาดจากการทดลองพบว่าสามารถเบรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากผลข้างต้น ทางผู้วิจัยได้เห็นหนทางในการพัฒนาระบบเบรก โดยการเปลี่ยนจากการเบรกด้วยการกดของมอเตอร์เซอร์โว เป็นการต่อมอเตอร์เซอร์โวเข้ากับเบรกจักรยานแบบก้ามปู ซึ่งคาดว่าจะนำไปสู่ประสิทธิภาพการเบรกที่ดียิ่งขึ้น และติดตั้งระบบตรวจจับพื้นที่ต่างระดับ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน