การศึกษาการใช้ถ่านกัมมันต์จากไผ่กิมซุงในการบำบัดน้ำเสียของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เนตรชนก นาคเสนอินทร์, ปฐมาวดี อุตสาการณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิลาวัลย์ พรมชุม, กัลยาณี วัฒนธีรางกูร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทางผู้จัดทำมีแนวคิดที่จะศึกษาการบำบัดน้ำเสียเมื่อศึกษาแล้วพบว่า วิธีการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ได้รับความนิยมในการนำมาแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างกว้างขวาง โดยสมบัติของตัวดูดซับต้องเป็นวัสดุที่มีรูพรุน และมีพื้นที่ผิวจำเพาะมาก โดยถ่านกัมมันต์เป็นตัวดูดซับชั้นดี สามารถดูดซับสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ได้หลายชนิด สามารถผลิตได้จากวัสดุทุกชนิดที่มีธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ และไม้ที่นำมาทำถ่านกำมันต์คือไม้ไผ่กิมซุง

วิธีดำเนินการทดลอง

ตอนที่ 1 การตรวจสอบสารปนเปื้อนในน้ำ

ตอนที่ 2 การเตรียมถ่านกัมมันต์

ตอนที่ 3 การดูดซับไอโอดีน

ตอนที่ 4 การดูดซับสี และสารปนเปื้อน