การศึกษาคลื่นเสียงอัลตร้าโซนิคที่มีผลต่อการไล่แมลงวัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวิชญา สุดอุรา, จิราพร วิชัยรัมย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุวดี สุวรรณ์, สกลเกียรติ ขันทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากภายในโรงอาหารของโรงเรียน และสถานที่ต่าง ๆในบริเวณโรงเรียน เกิดปัญหามีนักเรียนจำนวนหนึ่งในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดบุรีรัมย์ เกิดอาการป่วยที่มีอาการท้องร่วง และเกี่ยวเนื่องมาจากในช่วงนี้มีแมลงวันในโรงอาหารของโรงเรียนจำนวนมาก ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งทีทำให้นักเรียนป่วย เพราะแมลงวันนั้นจะบินไปตอมอาหาร ซึ่งแมลงวันนั้น จะสำรอกน้ำลาย และน้ำย่อยจากกระเพาะอาหารออกมาช่วยย่อยหรือละลายอาหาร นอกจากนี้ แมลงวันยังมีนิสัยที่เป็นตัวนำและแพร่เชื้อโรคได้อีกคือ ชอบถ่ายมูลลงบนอาหารของคน และเมื่อแมลงวันกินอาหารอิ่มแล้ว มันจะถูหรือเสียดสีขาคู่หน้าของมัน ทำให้เชื้อโรคและไข่พยาธิที่ติดมากับขนขาร่วงหล่นลงบนอาหารของคน เมื่อคนรับประทานอาหารนั้นก็จะได้รับเชื้อโรคติดต่อเข้าไปในร่างกาย ซึ่งจะทำให้มีอาการป่วยที่มาจากสาเหตุของแมลงวัน นอกจากนี้แมลงวันยังก่อความรำคาญแก่นักเรียน คุณครู หรือผู้ปกครองที่มารับประทานอาหารภายในโรงอาหาร และแมลงวันยังก่อให้เกิดมลภาวะทางสายตาอีกด้วย

ด้วยปัญหานี้ทำให้ผู้จัดทำเกิดแรงจูงใจในการคิดหาวิธีในการกำจัดแมลงวัน โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ และสัตว์เลี้ยงในบริเวณโรงเรียน เพื่อช่วยลดปัญหาแมลงวันในโรงเรียนให้ลดน้อยลง โดยผู้จัดทำมีความสนใจ คลื่นอัลตร้าโซนิคที่มีคุณสมบัติ เป็นคลื่นความถี่สูงที่มนุษย์ไม่ได้ยินและไม่เกิดผลกระทบต่อมนุษย์ แต่คลื่นความถี่อัลตร้าโซนิคนี้จะส่งผลกระทบต่อ แมลงและสัตว์รบกวนต่าง ๆที่อยู่ในรัศมีการกระจายของคลื่น โดยผู้จัดทำจะศึกษาคลื่นที่มีความถี่ระหว่าง 20kHz – 60kHz ซึ่งเป็นช่วงความถี่ที่เหมาะสมที่จะใช้ในการทดลองไล่แมลงวัน โดยการทดลอง จะใช้คลื่นความถี่ 25kHz, 35 kHz, 45 kHz, 55 kHz มาใช้ในการศึกษาว่า ความถี่ในช่วงใดมีประสิทธิภาพในการไล่แมลงวันได้ดีที่สุดโดยจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ในการบินหนีของแมลงวันที่ตอมอาหารเมื่อได้รับคลื่นเสียงอัลตร้าโซนิค โดยการทดลองผู้จัดทำจะทดลองในพื้นที่ปิด ภายในโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เมื่อผู้จัดทำได้ผลการศึกษา และผลการทดลองเรียบร้อยแล้วนั้น ทางผู้จัดทำจะนำผลการทดลองที่ได้มา แสดงผลเป็นกราฟของผลการศึกษา ว่าคลื่นความถี่อัลตร้าโซนิคมีผลกระทบต่อแมลงวัน ว่าคลื่นความถี่อัลตร้าโซนิคจะแปรผันตรงกับเปอร์เซ็นต์การบินหนีของแมลงวัน ตามที่ได้สมมติฐานหรือไม่