เครื่องเก็บขยะบนผิวน้ำกึ่งอัตโนมัติในพื้นที่จำกัด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฌัณไชด์ คำภูแก้ว, ธมลวรรณ เงินกลม, สาวิตรี จารุวงศ์ไพบูลย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิเชษฐ์ กัลป์ชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่จะช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและเพื่อความสะอาด นั่นคือ เครื่องเก็บขยะบนผิวน้ำกึ่งอัตโนมัติ ช่วยเก็บขยะที่ปลิวตกหล่นอยู่บนน้ำ เช่น ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก โดยสิ่งประดิษฐ์ของเราจะทำงานตามที่เรากำหนดไว้ จะทำงานเพียง 12 ชม. รวมถึงอุปกรณ์จะสามารถเก็บขยะกีดขวางเครื่อง โดยใช้บอร์ดArduino UNO+WiFi R3 ATmega328P+ESP8266 BLYNK และแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์ในระบบผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ ในการทำโครงงานนี้ อุปกรณ์นี้จะรับน้ำหนักได้ในช่วงประมาณ 3-5 กิโลกรัม โดยมีหลักการทำงานคือการเปิดการใช้งานเครื่อง แบตเตอรี่จะจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าตัวเครื่องพร้อมใช้งาน สำหรับการให้เครื่องทำงานจะเป็นการสั่งงานจากแอปในโทรศัพท์ หากเปิดเป็น Automatic เครื่องก็จะทำงานตามโปรแกรมที่สั่งไว้ ตัวเครื่องจะทำงานตลอดเวลาและมีระบบเซนเซอร์หากเห็นสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้า และระบบเซนเซอร์กันชน การทำงานที่ 2 เป็นการทำงานแบบ Manual เป็นการบังคับในแอป มีการบังคับการเดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้ายและขวา และการเก็บขยะ อีกทั้งยังสามารถติดตามตัวเครื่องได้จาก GPS ของโทรศัพท์และตัวเครื่อง หากเรากำจัดขยะเหล่านี้ไปได้ก็จะส่งผลให้ สภาพแวดล้อมของเราสะอาดและน่าอยู่มากยิ่งขึ้น และสามารถช่วยลดปริมาณขยะในสังคมของเราได้ดีในระดับหนึ่ง