เครื่องเก็บผ้าสุดอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยังกุล นะเทศ, ศิริรักษ์ แสนอุบล, บัณฑิตา อินทรเสนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภชัย ดวงคำน้อย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องเก็บผ้าสุดอัจฉริยะนี้มีจุดประสงค์จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันของคนปัจจุบันที่มีเวลาที่บ้านน้อย การตากผ้าในที่กลางแจ้งทำให้ผ้าแห้งเร็วและไม่อับชื้น แต่เมื่อฝนตกทำให้ผ้าที่ตากไว้เปียกหรืออับชื้น หรือตอนกลางคืนที่จำเป็นต้องตากผ้าแต่ในบางช่วงเวลามีหมอกลงทำให้ผ้าอับชื้น เครื่องเก็บผ้าสุดอัจฉริยะนี้จะเก็บผ้าให้ในช่วงเวลาที่เกิดปัญหาดังกล่าวและนำมาตากอัตโนมัติเมื่อสภาพอากาศเหมาะสม มีพัดลมระบายอากาศที่ป้องกันผ้าอับชื้นเมื่อเก็บผ้า เพิ่มความสะดวกสะบายในชีวิตประจำวัน และยังประหยัดเวลามากขึ้น