ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบหูเสือในการต้านอนุมูลอิสระและต้านเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli และ Staphylococcus aureus

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เยาวยุภา แจ่มกมล, กรวิชญ์ พัดลม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธวัชชัย ศรีไทย, กัณฐาภรณ์ คงอินทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบหูเสือในการต้านอนุมูลอิสระและต้านเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli และ Staphylococcus aureus มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบหูเสือในการต้านอนุมูลอิสระและต้านเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli และ Staphylococcus aureus โดยดำเนินการทดลองสกัดสารจากใบหูเสือ และนำมาทดสอบความสามารถในการสารต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH assay แล้วอ่านค่าโดยใช้เครื่อง Spectrophotometer และนำสารสกัดจากใบหูเสือมาทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli และ Staphylococcus aureus โดยใช้วิธี Paper disc diffusion แล้ววัดเส้นผ่านศูนย์กลางวงใสที่เกิดขึ้น และบันทึกผลการทดลอง