เครื่องฟอกอากาศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อติชาติ รัตน์ป่าโมกข์, ธีรกานต์ อยู่เย็น, รัชชานนท์ สงวนเกียรติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุติกาญจน์ คีรีรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบัน อากาศนั้นเต็มไปด้วยฝุ่นควันมากมาย จึงทำให้เป็นอันตรายต่อผู้ที่หายใจเข้าไป และเป็นสาเหตุทำให้ผู้เป็นโรคภูมิแพ้เกิดอาการที่รุนแรง

โดยสาเหตุนั้นมีส่วนมาจากการเผาไหม้ เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิงของยานพาหนะต่างๆ การเผาป่า การเผา ขยะมูลฝอย เป็นต้น ฝุ่นควันจากการเผาไหม้เหล่านี้ ถ้าเราได้รับเข้าไปในทุกๆวันจะมีผลเสียต่อระบบทางเดิน หายใจ และจะทำให้ฝุ่นควันเหล่านั้นสะสมในร่างกายเป็นเวลานานและจะเพิ่มขึ้น ก็จะยิ่งเพิ่มความอันตรายที่ จะเกิดโรค เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหืด โรคมะเร็งปอด เป็นต้น รวมไปถึงคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ เมื่อ ได้รับฝุ่นควันเหล่านั้นก็จะทำให้มีอาการกำเริบขึ้น ถ้าเจอในทุกๆวันก็จะทำให้ใช้ชีวิตได้ลำบากลง

จากสาเหตุที่กล่าวไว้ คณะผู้จัดทำจึงได้ทำการศึกษาและคิดที่จะทำเครื่องฟอกอากาศขึ้นมาเพื่อลด ปริมาณฝุ่นควันในอากาศ