เครื่องผลิตกรดไฮโปคลอรัสจากถ่านอัลคาไลน์เก่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริดนย์ เยาดำ, อภิชัย เมืองแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญา ทิพย์ศรี, รุ่งดาว อ้นชุม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันมีการระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 ซึ่งสามารถติดต่อกันได้ผ่านทางสารคัดหลัง จึงมีการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีปัญหาน้ำยาฆ่าเชื้อราคาสูงขึ้น เนื่องจากเป็นที่ต้องการของท้องตลาดดังนั้นทางคณะผู้จัดทำโครงงานเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงศึกษาและจัดทำโครงงานเครื่องผลิตกรดไฮโปคลอรัสจากถ่านอัลคาไลน์เก่า เพื่อผลิตกรดไฮโปคลอรัส ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการฆ่าเชื้อได้อย่างปลอดภัย ไม่ทำลายพื้นผิวพลาสติกเหมือนแอลกอฮอล์ อีกทั้งยังเป็นการลดขยะจากถ่านอัลคาไลน์ซึ่งเป็นขยะอันตราย