เครื่องรับส่งพลังงานไฟฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชิยาอร กฤษณภักดิ์, ปภาวรินทร์ แดงนวล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อดิเทพ ปรีดาศักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของมนุษย์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการดำเนินธุรกรรมต่างๆ ความบันเทิง หรือการทำกิจกรรมประจำวันเพื่อตอบสนองความสะดวกสบายของมนุษย์ ด้วยเหตุนี้การศึกษาและการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับอำนวยความสะดวกจึงเป็นจุดที่ น่าสนใจเป็นอย่างมากในสังคมปัจจุบันและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกในพื้นที่ที่รองรับการใช้ไฟฟ้า ดังนั้นจึงต้องมีตัวรับเพื่อรองรับการจ่ายไฟฟ้า แต่ในบางครั้งการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในลักษณะการต่อพ่วงสำหรับเต้ารับจ่ายไฟฟ้าในบางครั้งมีความไม่สะดวกในการใช้งาน เช่น มีสิ่งกีดขวาง ความยาวสายไฟไม่เพียงพอ ทำให้ระยะทางในการประกอบกิจกรรมจึงเป็นพื้นที่จำกัดหรือไม่เพียงพออีกทั้งอาจเป็นอันตรายจากการสะดุดสายไฟได้

ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงต้องการศึกษาและค้นหาแนวโน้มการเพิ่มระยะทางสําหรับการดําเนินกิจกรรมที่จำเป็นต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่จำเป็นต้องยึดติดการใช้ไฟฟ้าโดยการเชื่อมต่อสายไฟ โดยการประดิษฐ์เครื่องรับส่งพลังงานไฟฟ้าเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ที่มีการรองรับการจ่ายพลังงานไฟฟ้าไม่เพียงพอและลดการเกิดอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากสายไฟได้